27 November 2009

JAWATAN KOSONG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
Bil
Jawatan
Gred
1
Pegawai Belia dan Sukan
S48
2
Pegawai Teknologi Maklumat
F41
3
Penolong Pegawai Perubatan
U29
4
Jururawat
U29
5
Juruteknik Komputer
FT17
6
Pembantu Pegawai Latihan Vokasional
J17
7
Pengawal Keselamatan
KP11


JAWATAN
PEGAWAI BELIA DAN SUKAN
GRED S48
Gred  S48         P1T1   RM4348.05     -           P1T8     RM5770.17
                         P2T1   RM4779.42     -           P2T8     RM6318.44
Kelayakan:
        (a)     (i)      ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi                            tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
                 (ii)      ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi                                     pengajian  tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
dan   (b)     lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran                   Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Lantikan Tambahan
(a)  mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan.
(b) Keutamaan kepada calon yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Sukan dari mana-        mana universiti yang diiktiraf.
(c)  Calon yang telah menjawat jawatan Pegawai Belia dan Sukan Gred S44 dari mana-mana        agensi/kementerian berkaitan Sukan digalakkan memohon.
(e)  Memahami pengurusan/aktiviti sukan pelajar IPTA adalah satu kelebihan.
(f)  Aktif dalam bidang sukan di peringkat Kebangsaan/Negeri/IPTA. 
(g) Berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam mengurus serta mentadbir kemudahan sukan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Belia dan Sukan Gred S44 adalah layak dipertimbang untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Belia dan Sukan Gred S48 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  1. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
  2. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
  3. diperaku oleh ketua perkhidmatan.

JAWATAN
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
GRED F41
Gred  F41           P1T1   RM1899.01     -           P1T25   RM4715.47
                          P2T1   RM1995.02     -           P2T25   RM4988.08
                          P3T1   RM2095.21     -           P3T25   RM5284.57
Kelayakan:
        (a)        (i)      ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang                               diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan                               yang diiktiraf setaraf dengannya.
                       
                              (Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1T1); atau
                     (ii)     ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada                                      institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                                       dengannya.
                              (Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1T3); atau
                     (iii)    ijazah sarjana dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat atau kejuruteraan                               komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan                               atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
                              (Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1T6); atau
                     (iv)    ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau                                       kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian                               tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
                              (Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1T9)
dan      (b)        lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil                                 Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Lantikan Tambahan
Bagi jawatan yang ditawarkan di Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi :
i)       Bidang: Pembangunan Sistem Maklumat Aplikasi Universiti
               (a)     Berpengalaman dalam pengaturcaraan seperti Oracle Form & Report, JSP/Java, PHP dan                           lain-lain pengaturcaraan yang berkaitan.
               (b)     Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.
               (c)      Berpengalaman dan berpengetahuan dalam pangkalan data seperti Oracle dan MySQL.

ii)      Bidang: Pembangunan & Penyelenggaraan Rangkaian Pelajar
                (a)     Pengetahuan yang luas di dalam rangkaian.
                (b)     Mempunyai pengalaman dalam pengurusan & penyelenggaraan rangkaian.
                (c)      Calon yang mempunyai Sijil Profesional CISCO diberi keutamaan.
iii)    Bidang: Pengkomputeran dan Khidmat Pelanggan
iv)    Bidang: Pengurusan Laman Web (Webmaster)
                (a)     Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.
                (b)     Calon yang memiliki kompetensi teknikal dari segi penggunaan Linux platform (Website                            Server Platform).
                (c)      Mahir dalam membangunkan laman web menggunakan software seperti Dreamweaver,                            Basic HTML, Java Script, PHP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia                                    Dreamweaver, Macromedia Flash Mx dan Action Scripting.
          (d)    Mahir dari segi pelaksanaan dan mempunyai pengetahuan merekabentuk laman web.

JAWATAN
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
GRED U29
Gred U29           P1T27   RM1160.69     -           P1T24   RM3057.39
                          P2T27   RM1231.78     -           P2T24   RM3279.74
                          P3T27   RM1305.89     -           P3T24   RM3476.28
Kelayakan:
            (a)    Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan                              Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta                              telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred U29:P1T6);
dan      (b)     lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran                      Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Lantikan Tambahan
(a)     Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.

JAWATAN
JURURAWAT
GRED U29
Gred U29       P1T27   RM1160.69     -           P1T24   RM3057.39
                      P2T27   RM1231.78     -           P2T24   RM3279.74
                      P3T27   RM1305.89     -           P3T24   RM3476.28
Kelayakan:
              (a)      Diploma Kejururawatan daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia                          yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah                                 berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia.
                          (Gaji permulaan ialah pada Gred U29:P1T6);
dan      (b)        lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil                                       Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Lantikan Tambahan
(a)  Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat dan Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Jururawat Gred U29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
       (i)        mempunyai kelayakan di atas.
JAWATAN
JURUTEKNIK KOMPUTER
GRED FT17
Gred FT17         P1T1   RM843.06       -           P1T26   RM2325.37
                         P2T1   RM896.00       -           P2T26   RM2452.46
                         P3T1   RM950.45       -           P3T26   RM2583.95
Kelayakan:
                (a)        (i)         Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi                                          maklumat pada peringkat peperiksaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                                                  dengannya oleh kerajaan.
                                         (Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T1); atau
                            (ii)        sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh                                                 kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf                                                 setaraf dengannya.
                                        (Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T6); atau
                            (iii)       sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan                                         daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf                                                 dengannya.
                                        (Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T9);
dan      (b)        lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil                                 Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Lantikan Tambahan
Bagi jawatan yang ditawarkan di Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan :
(a)  Mempunyai pengalaman berkaitan dalam bidang berkenaan.

JAWATAN
PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL
GRED J17
Gred J17            P1T1   RM843.06       -           P1T26   RM2325.37
                          P2T1   RM896.00       -           P2T26   RM2452.46
                          P3T1   RM950.45       -           P3T26   RM2583.95
Kelayakan:
            (a)  (i)     Sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik                                        tempatan atau kelayakan yang diiktiraf  setaraf dengannya.
                          
                            (Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); atau
                  (ii)     Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; serta
                  (iii)     mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap                             2 daripada Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) atau kelayakan yang diiktiraf                                     setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
                  (iv)     lulus Peperiksaan Kemahiran Jabatan yang diiktiraf oleh kerajaan bagi ketukangan yang                                 tiada piawaian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
                  (v)     mempunyai pengalaman dan kebolehan bekerja dalam perusahaan bagi ketukangan yang                                berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
                           (Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T7)
dan     (b)          lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)   pada peringkat Sijil                                  Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Lantikan Tambahan
Bagi jawatan yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam:
    (a)     Keutamaan kepada calon yang mempunyai kelulusan dalam bidang Sijil Kejuruteraan Awam                       (Alam Sekitar) atau Kejuruteraan Kimia.
    (b)     Mendapat Kepujian dalam B. Inggeris, Matematik dan Kimia di peringkat Sijil Pelajaran                               Malaysia.

JAWATAN
PENGAWAL KESELAMATAN
GRED KP11
Gred KP11         P1T1   RM740.62       -           P1T21   RM1714.26
                          P2T1   RM783.09       -           P2T21   RM1802.40
                          P3T1   RM827.19       -           P3T21   RM1892.17
Kelayakan:
                (a)        (i)        Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf                                         setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
                            (ii)        bekas Konstabel Polis Diraja Malaysia atau Prebet Angkatan Tentera Malaysia yang                                         telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang                                         baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia                                                 dengan memuaskan;
                (b)        mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:
                             (i)        tinggi sekurang-sekurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa                                                 bersepatu;
                             (ii)        berat badan sekurang-sekurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
                             (iii)       mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa                                                 menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
                             (iv)      lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan                                                 dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan
                             (v)        pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;
dan             (c)        calon yang memiliki kelayakan di perenggan (a) (i) hendaklah lulus Bahasa                                                        Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/ Sijil Rendah                                        Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am Rendah, Atendan Kesihatan dan Atendan Haiwan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP11, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
i)     mempunyai kelayakan di atas; atau
ii)    lulus Peperiksaan Khas; dan
iii)   berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN
Gaji permulaan yang lebih tinggi pada P1 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik UMP berasaskan pengalaman kerja atau kemahiran yang mana berkaitan.

SYARAT-SYARAT UMUM
Pemohon-pemohon yang memohon jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat dalam skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

TARAF JAWATAN
  1. Jawatan akan dilantik secara tetap ataupun kontrak.
  2. Namun demikian UMP berhak melantik warganegara Malaysia bagi lantikan secara kontrak, sambilan atau sementara.

CALON-CALON  YANG  MEROKOK TIDAK DIGALAKKAN MEMOHON

PERMOHONAN OLEH PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT
Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan tiga (3) tahun ke belakang, salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini dan ulasan majikan sama ada menyokong atau tidak permohonan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005, Para 17.

 

UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN
Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah dibuat secara ON LINE dengan mengisi maklumat pemohon di laman web rasmi UMP iaitu http://www.ump.edu.my. Calon diwajibkan untuk mencetak  Surat Pengesahan Permohonan On Line(selepas tamat mengisi butiran permohonan melalui web rasmi UMP) dan hantar permohonan beserta dengan salinan sijil akademik dan lain-lain dokumen yang telah disahkan ke alamat yang tertera  di bawah. Permohonan yang tidak dibuat secara ON LINE laman web rasmi UMP tidak akan dilayan.
JABATAN PENDAFTAR
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG,
LEBUHRAYA TUN RAZAK,
26300 GAMBANG, KUANTAN,
PAHANG DARUL MAKMUR.
(U/P : UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR)

 

CATATAN AM
(i)      Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
(ii)     Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan daripada tarikh   tutup iklan                      hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
(iii)    Pemohon yang pernah membuat permohonan pada iklan-iklan yang lalu dinasihatkan mengemukakan              semula permohonan jika masih berminat dan layak.
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 
Pada atau sebelum 14 Disember 2009 

0 komen:

Islam Agamaku

INFO TERKINI

1Malaysia Onlive Tv

Download Lagu MP3

Download Lagu² Pilihan Anda Disini
Powered By 4shread | Serdahana Itu Indah

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites